Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS

Badanie nośności i zagęszczenia płytą sztywną aparatu VSS jest jednym z podstawowych terenowych badań powierzchniowych podłoża gruntowego rodzimego i wzmocnionego. Metoda pomiaru ugięcia pod wpływem nacisku obciążonej płyty aparatu VSS stworzona została głównie do pomiarów nośności gruntów i podłoża wzmocnionego, ale wyjątkowo może być stosowana także dla nawierzchni drogowych.

Podczas badania płytą VSS podłoże lub warstwa konstrukcyjna zostaje poddana obciążeniu statycznemu poprzez siłownik hydrauliczny przyłożony do okrągłej płyty o średnicy 300mm lub 700mm. Obciążenie przykładane jest stopniowo, zwiększa się je po ustabilizowaniu przemieszczeń na czujnikach. Po uzyskaniu maksymalnej wartości obciążenia, zależnej do układu poddanego pomiarowi, od 0,25 MPa dla podłoża gruntowego rodzimego do 0,55 MPa dla całej nawierzchni, przeprowadza się stopniowe odciążenie i wtórne obciążenie.

Na podstawie odczytanych przemieszczeń ustala się pierwotny moduł  odkształcenia Ev1, oznaczony w pierwotnym obciążeniu, oraz wtórny moduł odkształcenia Ev2, będący kryterium oceny nośności, oznaczony we wtórnym obciążeniu warstwy. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia wyraża wskaźnik odkształcenia I0=Ev2/Ev1, będący kryterium oceny zagęszczenia badanej warstwy.

Określenie nośności Ev2 i zagęszczenia I0 jest niezbędne do potwierdzenia prawidłowego wykonania warstwy nasypu czy konstrukcji posadzki lub nawierzchni i przystąpienia do wykonywania kolejnych warstw.

W naszej firmie badania nośności i zagęszczenia wykonujemy typową płytą o średnicy 300mm oraz płytą o średnicy 700mm. Ponadto w sytuacjach wymagających wyjątkowego podejścia korzystamy z  ugięciomierza dynamicznego (VD), a uzyskane z tego badania wyniki na podstawie korelacji z wynikami badania aparatem VSS pozwalają ustalić w jakim stanie jest podłoże. Ponadto, wszystkie dane wprowadzamy do naszej autorskiej aplikacji  LABORSPEED i od razu po zakończeniu badania przekazujemy precyzyjny wynik pomiaru.

Aby poznać zakres badań wykonywanych przez naszą firmę zapoznaj się z naszą ofertą http://labortestbrzezinscy.pl/geotechnika/