Sondowania statyczne CPT i CPTU

Sondowania statyczne CPT i CPTU

Badanie sondą statyczną CPT jest jedną z nowoczesnych metod badania gruntu, polegającą na pionowym, powolnym wciskaniu w grunt kolumny żerdzi zakończonych znormalizowaną, stożkową końcówką wyposażoną w system czujników.  Sondowanie tego typu pomaga precyzyjnie ustalić warunki gruntowo-wodne występujące w stanie pierwotnym na podstawie oporu stawianego przez grunt podczas wciskania stożka, tarcia gruntu i wskaźnika tarcia. Korzystając z sondy CPTU dodatkowo można określić współczynnik ciśnienia wody w porach gruntu. Badanie to jest uzupełnieniem do odwiertów badawczych.

Interpretując dane otrzymane w wyniku sondowania można uzyskać między innymi następujące parametry geotechniczne:

– wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu (SU)

– spójność (c)

– kąt tarcia wewnętrznego ()

– moduł odkształcenia gruntu (E0)

– ciśnienie wody w porach gruntu (u)

– stopień plastyczności (IL)

– stopień zagęszczenia (ID)

na podstawie których sporządzona może być np.: opinia geotechniczna, czy dokumentacja geologiczno-inżynierska. Stosując sondowanie CPTU w korelacji z otworem wiertnicznym można ustalić warunki wodne w podłożu.

Podczas sondowania grunt o nienaruszonej strukturze badany jest w sposób ciągły, a wyniki badań uzyskiwane są niemal natychmiastowo. Sondowanie tego typu jest bardzo uniwersalne, bowiem można wykorzystać je do badania każdego rodzaju gruntu – niespoistego, spoistego, a nawet nasypowego. Uzyskiwane dane są powtarzalne i cechuje je wysoki stopień zgodności.

W naszej firmie korzystamy z sondy CPTU Pagani TG-63-150kN, którą zastosowaliśmy do  badań na wielu inwestycjach.