Geotechnika

Geotechnika

Odwierty w gruncie

Posiadamy dwie wiertnice mechaniczne zamontowane na samochodach typu pick-up, którymi wykonujemy odwierty w gruncie do głębokości ok. 20m.

Przy odwiertach płytkich do ok 3m wykorzystujemy ręczne zestawy świdrów.

Na podstawie odwiertów przygotowujemy szczegółowy raport o warunkach gruntowo-wodnych.

Sondowania statyczne CPTU

Sondowania statyczne CPTU pozwala na szeroką interpretację warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego. Badanie pozwala na pomiar  ciśnienia w porach gruntu (CPTU).  Określa również:

stopień plastyczności / stopień zagęszczenia

 • kąt tarcia wewnętrznego
 • wytrzymałość gruntu na ścinanie
 • spójność gruntu
 • współczynnik filtracji
 • moduł ściśliwości
 • moduł odkształcenia w warunkach bez odpływu
 • współczynnik parcia spoczynkowego
 • współczynnik konsolidacji

Badania aparatem VSS

Na podstawie badań płytą  aparatu VSS określamy moduły nośności pierwotnej (Ev1) oraz wtórnej (Ev2) oraz zagęszczenie, określone modułem odkszłałcenia (I0).

 • oferujemy pomiary standardową płytą o   średnicy 300mm oraz
 • dużą płytę o średnicy 700m, która pozawala na pomiar parametrów
  podłoża na większą głębokość.

Dynamiczny aparat VSS

Badania płytą dynamiczną pozwalają określić moduł dynamiczny (Evd) podłoża. Badanie to można wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu, (koniecznego przy badaniu statycznym aparatem VSS).

Jest to badanie pochodzące z Niemiec na chwilę obecną nie posiada odniesienia do polskich norm, ale wielu
inspektorów budowy, którzy mieli
doświadczenie w zagranicznych firmach
bardzo je sobie ceni.

Sondowania dynamiczne DPL

Wykonujemy sondowania dynamiczne pozwalające określić wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) oraz stopień zagęszczenia (ID).
Posiadamy sondą DPL z normowym odważnikiem 10kg oraz sondę super ciężką DPSH z odważnikiem 50kg.

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni

Określenie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych (w nawierzchni drogowej lub posadzce) przy wykorzystaniu rdzeniowej
wiertnicy mechanicznej do betonu.

Posiadamy koronki o średnicach:  ϕ80mm, ϕ100mm, ϕ150mm, ϕ250mm, ϕ350mm oraz ϕ400mm.

Badania wykonujemy przede wszystkim na zlecenie urzędów gminnych przy przebudowie nawierzchni drogowych oraz na zlecenie firm, w których nastąpiło zniszczenie posadzki i należy znaleźć jej przyczynę.

Belka Benkelmana

Na zlecenie m.in. urzędów gminnych oraz firm projektowych prowadzi.my badania nośności nawierzchni metodą ugięć przy użyciu belki Benkelmana.

Do przeprowadzenia badania niezbędny jest specjalny samochód ciężarowy posiadający tylne bliźniacze koła i załadowany tak aby nacisk na tylną oś wynosił 10 ton.

Badania laboratoryjne gruntów i kruszyw

Wykonujemy ok 30 rodzajów badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw.

Podstawowej badania to:

 • analiza sitowa próbek gruntu i kruszywa
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń części organicznych
 • oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • oznaczenie stopnia plastyczności IL metodą makroskopową oraz laboratoryjną
 • badania laboratoryjne próbek wody pobranej z odwiertów
 • i wiele innych…

Badania betonów

W zakresie badań betonowych konstrukcji możemy:

 • zaformować w terenie próbki betonu przeznaczone do badań pod względem wytrzymałości na ściskanie
 • wykonać przewiert wiertnicą mechaniczną przez warstwy betonowe.
 • dociąć próbki do badań pod prasą,
 • ścisnąć próbki i określić ich wytrzymałość na ściskanie,
 • pomierzyć zawartość fibry w próbkach betonowych.